الملف: W7_Pro_SP1_Original_French_x 64_sigma4pc.com.iso
حجم: 3.03 GB