الملف: W7.Ult.Nov2017_sigma4pc.com. iso
حجم: 3.57 GB